اس ام اس غمگین

غـصہ نخور عشـق بابایـی براے گریہ هاتـــــ باباتو دارے

اس ام اس غمگین

میخوامش میخوادتم
ولی نمیذارن

اس ام اس غمگین

ﺁﺩﻡ ﮐﻪ "ﻏـــــﻤﮕﯿﻦ" ﻣﯽ ﺷــــﻮﺩ
ﺧــــﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺟــــﺪﺍ ﻣﯽ ﮐــــﻨﺪ ﺍﺯ ﺟــــﻤﻊ
ﮐﻪ ﻣــــﺒﺎﺩﺍ ﺁﺳﯿــــــﺒﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺷـــــﯽ ﻫﺎﯼ ﺩﯾـــﮕﺮﺍﻥ ﺑﺰﻧﺪ
ﻣﻮﺭﺩ" ﻓﺮﺍﻣــــﻮﺷﯽ" ﻗﺮﺍﺭ ﻣـــﯽ ﮔـــﯿﺮﺩ
ﺗﻨﻬﺎﺗــــﺮ ﻭ ﺗــــﻨﻬﺎﺗﺮ ﻣﯽ ﺷـــﻮﺩ
ﺁﻧﭽــــﻨﺎﻥ ﺩﺭ" ﺗﻨــــــﻬﺎﯾﯽ" ﺧﻮﺩ ﻏــــﺮﻕ ﻣﯽ ﺷــــﻮﺩ
ﮐﻪ ﺩﯾﮕـــــﺮ ﺑﺎ ﻫﯿــــﭻ ﺗﻠﻨــــﮕﺮﯼ ﺑﺮ ﻧﻤــــﯽ ﺧــــﯿﺰﺩ
ﻭ ﺍﯾـــﻦ ﺁﻏــــﺎﺯ ﺗﻠﺦ ﯾﮏ" ﭘﺎﯾــــﺎﻥ" ﺍﺳـــــﺖ...

اس ام اس غمگین

ﺣﺎﻝ ﻣـﻦ ﺑـﺪ ﻧـﻴﺴﺖ , ﻏﻢ ﻛـﻢ ﻣــﻴـﺨﻮﺭﻡ . . .
ﻛـــــﻢ ﻛـﻪ ﻧـﻪ, ﻫــﺮ ﺭﻭﺯ ﻛـﻢ ﻛـــﻢ ﻣــﻴـﺨـﻮﺭﻡ . . !
ﺁﺏ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫــﻢ , ﺳــــﺮﺍﺑــﻢ ﻣـﯽ ﺩﻫــﻨﺪ . . .
ﻋــــﺸﻖ ﻣـــﯿـﻮﺭﺯﻡ , ﻋـــــﺬﺍﺑـﻢ ﻣــــﯿـﺪﻫـﻨﺪ . . !
ﻣــﻦ ﻧــﻤـﯿﺪﺍﻧـﻢ ﮐــﺠﺎ ﺭﻓـــﺘـﻢ ﺑﻪ ﺧــﻮﺍﺑــــ . . .
ﺍﺯ ﭼـــﻪ ﺑـــــــــﯿـﺪﺍﺭﻡ ﻧــــﮑــﺮﺩﯼ ﺁﻓــــــــﺘــﺎﺏ
. . !
ﭼـــﻨﺪ ﺭﻭﺯﯾـــﺴـﺖ ﺣـــﺎﻟﻢ ﺩﯾـــﺪﻧـﯽ ﺳـﺖ . . .
ﺣـﺎﻝ ﻣــﻦ ﺍﺯ ﺍﯾـﻦ ﻭ ﺁﻥ ﭘـــــﺮﺳــﯿﺪﻧﯽ ﺳـﺖ . . !
ﮔــــﺎﻩ ﺑـﺮ ﺭﻭﯼ ﺯﻣــــﯿـﻦ ﺯﻝ ﻣــــﯿــﺰﻧـــــ
ــــﻢ . . .
ﮔــــــﺎﻩ ﺑـﺮ ﺣــﺎﻓـﻈـ ﺗــــﻔﺎﻝ ﻣــــــــــﯿکنم

اس ام اس غمگین

گفتند چندسال داري؟!!!!!!
      گفتــــــــم:
روزهاي غمناک زندگي ام را خط بزني
هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز.....
                     کودکم

اس ام اس غمگین

خــــــــدایا...
بین ادمای روی زمیـــــــنت که آرامشــــی نصیبــم نشد...
میشـــــه یه جای بین ادمای زیر زمیــــــنت بهم بدی
آخه دیدم رو سنگاشون
نوشــــــــــته بود آرامگـــــــــاه

اس ام اس غمگین

گــــاهی..

ﺩﻟم ﻣﯿﺨـــﻮﺍﻫﺪ ﻭﺳـــﻂ ﺟﺎﺩﻩ ﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿــــــم ﺑﺎﯾﺴــــﺘم ... ﺑﺎﺗﻤــﺎﻡ ﻭﺟـــﻮﺩم ﺩﺍﺩ
ﺑﺰﻧﻢ ..
ﺧﺴﺘـــــــه ﺍم . . .
ﺧﺴﺘــه ﺍﻡ ﺍﺯﺗﻤـــﺎﻡ ﻟﺤﻈــــه ﻫﺂ . .
ﺧﺴﺘــه ﺍﻡ ﺍﺯ ﺗﻤــﺎﻡ ﺣـــﺮف ﻫﺂ . .
ﺧﺴﺘــه ﺍﻡ ﺍﺯ ﺗﻤ ﺎﻡ ﺩﯾـــــﺪِﻫﺂ . . .
ﺧﺴﺘه ﺍﻡ ﺍﺯ ﺗﻤـــــــــﺎﻡ ﺷﻨـــــﯿﺪﻫﺂ .
ﺧﺴﺘه ﺍﻡ ﺍﺯ ﺗــــــﻤﺎﻡ ﺁﺩﻡ ﻫﺂﯾﯽ ﮐـــﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺑــــــــــــﺂﻭﺭم ﺑﻮﺩﻧﺪ ...

اس ام اس غمگین

سیاه و سفید کردن عکس هایم،
دیگر فایده ای ندارد!
 همه فهمیده اند،
 رنگ پریدگی چهره ام را...

با کلیک روی +1 ما را در گوگل محبوب کنید